ITEM LIST
January 2009


GINZA CHOSHUYA
WEB MAGAZINE ITEMS
TOP
Gallery
Gallery
: Tsuba
Hashibe Jiro zaemon Masasada saku Kane 7 nen
Swords

#1

:Ko-dachi
Bishu Osafune Ju Kagemitsu

Showa 4 nen 5 gatsu hi

#2

Tachi
Fukuoka Ichimonji
#3

Katana
Oite Efu Sa no Yukihide zo kore
Keio 2 nen 2 gatsu kichijitsu

#4
Wakizashi (Firest generation)
Nakasone Okisato Kotetsu nyu do
Kinzogan mei : Futatsu do Setsudan Kanbun 1 nen uru 8 gatsu 28 nichi
Yamano Kaemon Nagahisa Kao
#5
:Wakizashi
Gakume Yoshimitsu
#6
Katana(The third generation Yasutsugu)
Aoimon Yasutsugu motte Nanban tetsu oite Bushu Edo saku
#7
Soji Jiro Taro Fujiwara Naokatsu
Kae 6 nen 2 gatsu oite hokuetsu Suibara zo kore
#8
Wakizashi koshirae
Enko kanagu kuro ishime ji nuri saya wakizashi koshirae
Monkey fittings Koshirae
#10
Kata kiriha zukuri Tanto
Kenmakiryu Toshinbori
Soshu atsugi ju Hirokuni zo Heisei 3 nen 7 gastu hi
Jichoan Senshu hori kore(Engraved by Senshu Kokeguchi)
#11
Katana
Bishu ju Osafune Michimitsu saku
Esho 9 nen 2 gatsu kichijitsu
#16
Yoroi toshi Tanto
Bizen Osafune ju Yokoyama Sukekane
Tomonari 56 dai mago tenpo 13 nen 8 gatsu hi
#17
Katana
Eshu Mitsuyuki Nanbokucho -Early muromachi
#18
:Tanto
Tanetsugu saku
Showa Otsumi 10 gatsu kichijitsu
#19

Tanto
Teishitsu on toko Sugawara Kanenori 74 sai saku
Meiji 36 nen 2 gastu hi

#20
Tanto New generation Japanese sword
Suo koku Yoshiaki Heise 14 nen 8 gatsu hio
Fittings
Kozuka
#12
Kozuka
Mon Renjo-Mitsuaki(kao)
#13
Ho-oh
Ko-Goto
Momoyama period
Tsuba
#14
:Tsuba
Attributed to Kachushi, eraly Edo period
#15
:Tsuba
Izumi no kami Naomasa Koike Yoshiro, Momoyama period
#21
:Tsuba
Echizen ju Kinai saku, Late Edo period
#22

:Tsuba
Karigane design No sign, Mid Edo period

#23
:Tsuba
No sign Echizen, late Edo period
#24
:Tsuba
No sign Akita shoami
#25
:A set of Menuki
Biger one : Attributed to Nomura school
smoaller one :
Menuki
#21

:Menuki
Attributed to Yanagawa school
Playful shishi with bell

Others
#9
Inro
Shogatsu makie Inoro
Back cover
Back cover
Menuki
Attributed to Joshin
Tamagushi zu menuki

Copy Right(c)@1998-2016@Ginza Choshuya@Co&Ltd reserved